Sprawności łącznościowe

SYGNALISTKA / SYGNALISTA *
 
Znalezione obrazy dla zapytania SPRAWNOŚĆ SYGNALISTA
 
1. Sprawnie nadała / nadał i odebrała / odebrał telegram alfabetem Morse’a za pomocą chorągiewek i latarki.

2. Podała / podał treść informacji w zwięzłej formie.

3. Poznała / poznał zasady szyfrowania i rozszyfrowywania, posługując się szyfrem w grach harcerskich.

4. Pełniła / pełnił służbę łączności na wycieczce lub w grze polowej.

5. Przeprowadziła/przeprowadził zajęcia z sygnalizacji dla zastępu lub drużyny.

 
 
NASŁUCHOWIEC *

Znalezione obrazy dla zapytania SPRAWNOŚĆ NASŁUCHOWIEC
1. Scharakteryzowała / scharakteryzował międzynarodowy podział pasm radiowych i służby je użytkujące.

2. Poznała / poznał zakresy amatorskich pasm KF i ich wewnętrzny podział oraz podstawowe wyrazy Q-kodu i podstawowe skróty służbowe.

3. Poznała / poznał zasady budowy znaków rozpoznawczych i prefi ksy minimum pięciu państw.

4. Obsługiwała / obsługiwał odbiornik komunikacyjny, pełniła / pełnił dyżur nasłuchowy w pracy sieci i odebrała / odebrał kierowany doń radiogram.
 
5. Dokonała / dokonał stu nasłuchów z co najmniej dziesięciu krajów.

 
RADIOOPERATORKA / RADIOOPERATOR **

Znalezione obrazy dla zapytania SPRAWNOŚĆ NASŁUCHOWIEC
1. Przeprowadziła / przeprowadził na stacji klubowej co najmniej dwadzieścia łączności.

2. Poznała / poznał procedurę pracy amatorskiej, międzynarodowy system głoskowania, sposoby budowy znaków rozpoznawczych oraz pamięta prefi ksy krajów sąsiadujących z Polską, krajów Unii Europejskiej oraz USA. Zna organizację krótkofalarstwa w Polsce.

3. Pracowała / pracował w sieci służbowej łączności radiotelefonicznej i przekaza- ła / przekazał co najmniej dwadzieścia radiogramów, zna procedurę pracy służ- bowej oraz sposób prowadzenia dokumentacji stacyjnej (radiogramy, log).

4. Poznała / poznał zasady rozchodzenia się fal KF i UKF, wybrała / wybrał właściwe miejsce w terenie dla usytuowania anteny oraz dobrała / dobrał odpowiedni typ anteny w zależności od wymaganego zasięgu.

5. Przygotowała / przygotował do pracy przenośną radiostację i przeprowadziła / przeprowadził szkolenie zastępu w tym zakresie.

 
RADIOTELEGRAFISTKA / RADIOTELEGRAFISTA ***

Znalezione obrazy dla zapytania SPRAWNOŚĆ NASŁUCHOWIEC

1. Odebrała / odebrał i nadała / nadał kluczem 60 znaków na minutę według PARIS.

2. Poznała / poznał minimum 20 znaków Q-kodu oraz znaki służbowe dotyczące korespondencji radiowej.

3. Nawiązała / nawiązał co najmniej 20 łączności telegrafią na radiostacji klubowej i przekazała / przekazał telegrafią co najmniej 10 radiogramów podczas pracy amatorskiej lub służbowej.

4. Pracowała / pracował co najmniej raz z terenowego stanowiska (obóz, biwak), utrzymując łączność z wybranym korespondentem w macierzystej miejscowości.

5. Wykonała / wykonał proste urządzenie telegrafi czne, np. generator do nauki telegrafi i, wykorzystała / wykorzystał je podczas swoich zajęć z zastępem. Funkcję sprawności mistrzowskiej pełni odznaka/uprawnienie: licencja radiooperatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej klasy A, B, C i D.


 
ELEKTROTECHNIK **

Znalezione obrazy dla zapytania SPRAWNOŚĆ NASŁUCHOWIEC

1. Poznała / poznał zasady działania maszyn elektrycznych: prądnicy, transformatora, prostownika, akumulatora, silnika.

2. Zna i stosuje się do przepisów BHP w pracy w zakresie prądów silnych.

3. Wykryła / wykrył − poszukując w systematyczny sposób − uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych codziennego użytku (lampa, żelazko itp.), naprawiła / naprawił popsute urządzenie.

4. Wykonała / wykonał poprawnie sama / sam lub w zespole aparat, urządzenie lub część instalacji elektrycznej, np. napęd elektryczny do modelu, oświetlenie na obozie.

5. Nauczyła / nauczył młodszych kolegów obsługi lub naprawy prostego urządzenia elektrycznego.


 
RADIOAMATOR ***


Znalezione obrazy dla zapytania SPRAWNOŚĆ NASŁUCHOWIEC
1. Wykonała / wykonał prosty odbiornik nasłuchowy lub radiolokacyjny.

2. Korzystała / korzystał z prostych schematów radiowych, wytłumaczyła / wytłumaczył na ich podstawie zasadę pracy urządzenia.

3. Poznała / poznał zasady racjonalnej eksploatacji sprzętu elektronicznego, którym się posługuje, zademonstrowała / zademonstrował drużynie poprawną obsługę.

4. Poznała / poznał i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa w zakresie pracy ze sprzętem łączności.

5. Poznała / poznał zasady miernictwa, posługując się miernikiem uniwersalnym i generatorem−falomierzem.


 
RADIOTROPICIELKA / RADIOTROPICIEL *

Znalezione obrazy dla zapytania SPRAWNOŚĆ RADIOTROPICIEL

1. Startowała / startował w radiowych „łowach na lisa” i wytropiła / wytropił wszystkie ukryte nadajniki.

2. Przeprowadziła / przeprowadził skuteczne radionamierzanie „lisa” i wykreśliła / wykreślił jego stanowisko na mapie. Oszacowała / oszacował błąd pomiaru.

3. Zorientowała / zorientował mapę w terenie za pomocą radionamierzania na stacje radiofoniczne średnio  i długofalowe.

4. Przeprowadziła / przeprowadził pokaz wykrywania nadajnika „lisa” w terenie