Świadectwo operatora

Świadectwo operatora - podział na klasy
Świadectwo operatora ważne od 22 grudzień 2008
Rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej
Pasmo Klasa A Klasa C
1,8 MHz X X
3,5 MHz X X
7 MHz X  
10 MHz X  
14 MHz X  
18 MHz X  
21 MHz X X
24 MHz X  
28 MHz X X
50 MHz X  
144 MHz X X
430 MHz X X
Pow. 1240 MHz X 10-10,5 GHz
Dolna granica wieku 15 lat 10 lat

Świadectwo operatora ważne do dnia 21 grudzień 2008
Rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej
Pasmo Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D
1,8 MHz X      
3,5 MHz X X X  
7 MHz X      
10 MHz X      
14 MHz X   X  
18 MHz X      
21 MHz X   X  
24 MHz X      
28 MHz X X X  
50 MHz X X X  
144 MHz X X X X
430 MHz X X X X
Pow. 1240 MHz X X    
Dolna granica wieku 15 lat 15 lat 10 lat 10 lat


 
 
Rodzaje pozwoleń radiowych
Rodzaje pozwoleń radiowych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej
Pozwolenia stałe Pozwolenia tymczasowe [5]
Pasmo Kategoria 1 [1] Kategoria 2 [2] Kategoria 3 [3] Kategoria 4 [3] Kategoria 5 [4]
1,8 MHz X       X X
3,5 MHz X X X   X X
7 MHz X       X X
10 MHz X       X X
14 MHz X   X   X X
18 MHz X       X X
21 MHz X   X   X X
24 MHz X       X X
28 MHz X X X   X X
50 MHz X X X   X X
144 MHz X X X X X X
430 MHz X X X X X X
Pow. 1240 MHz X X     X X
Maksymalna moc nadajnika 150/500 W 50 W 50 W 15 W poniżej 30 MHz 50 W
powyżej 30 MHz 10 W
500 - 1500 W

[1]
1. Pozwolenie kategorii 1 z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 150 W wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy A lub świadectwo równoważne.
2. Pozwolenie kategorii 1 z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej co najmniej od 10 lat oraz posiada świadectwo klasy A lub świadectwo równoważne.

[2]
Pozwolenie kategorii 2 wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy B lub świadectwo równoważne.

[3]
Pozwolenie kategorii 3 lub 4 wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo odpowiednio klasy C lub D.

[4]
Pozwolenie kategorii 5 wydaje się osobie fizycznej, która:
1) posiada pozwolenie kategorii 1 lub 2, przy czym posiadanie pozwolenia kategorii 2 upoważnia do ubiegania się o pozwolenie uprawniające do używania radiostacji amatorskiej bezobsługowej wyłącznie w zakresach przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w Krajowej Tablicy przeznaczeń Częstotliwości, w zakresach powyżej 30 MHz z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 10 W
2) ukończyła 18 lat.

[5]
Pozwolenie tymczasowe wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej co najmniej od 10 lat, dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie, miejscu i sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej oraz posiada świadectwo klasy A lub świadectwo równoważne.
Pozwolenie wydaje się w celu przeprowadzenia eksperymentu technicznego, udziału w zawodach lub konkursach międzynarodowych.

Pozwolenie kategorii 1, 2 lub 5 wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), która przedłoży pisemną zgodę właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma być zainstalowana radiostacja, oraz zgodę osób odpowiedzialnych za pracę radiostacji:
1) dla pozwolenia kategorii 1 - zgodę trzech osób posiadających pozwolenia kategorii 1;
2) dla pozwolenia kategorii 2 - zgodę trzech osób posiadających pozwolenia kategorii 1 lub 2;
3) dla pozwolenia kategorii 5 - zgodę osoby posiadającej pozwolenie kategorii 1 lub 2.
Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć pisemną zgodę jednej z osób na pełnienie funkcji kierownika radiostacji.

Pozwolenie tymczasowe wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, które posiada pozwolenie kategorii 1 z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W oraz dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie, miejscu oraz sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej. Pozwolenie wydaje się w celu przeprowadzenia eksperymentu technicznego, udziału w zawodach lub konkursach międzynarodowych.

Pozwolenia wydaje się:
1) na okres 10 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 1-4,
2) na okres 5 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 5 oraz pozwoleń kategorii 1 i 2 dla osób prawnych,
3) na okres nie przekraczający 12 miesięcy - w przypadku pozwolenia tymczasowego.

Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.